මෙරට ව්‍යාපාරවලට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නව තීරු සංකේත හඳුන්වා දීම හා ශී‍්‍ර ලාංකික GS1 නිෂ්පාදන අංක දත්ත බැංකුවක් පවත්වාගෙන යෑම හරහා GS1 ශී‍්‍ර ලංකා හි අපි එම ව්‍යාපාරවලට තොරතුරු හඳුනා ගැනීම, ග‍්‍රහණය කර ගැනීම සහ බෙදා හදා ගැනීම හරහා සහාය වීමට කැපව සිටිමු. GS1 සැපයුම් දාම සම්මත කිරීමේ පද්ධතිය මෙරට කි‍්‍රයාත්මක කරන එකම අධිකාරිය අප සතු වේ.

As part of the ongoing work on GS1 Digital, GS1 has become a members of the The World Wide Web Consortium (W3C). Becoming a member of W3C will bring a variety of benefits to GS1 including working closely and inputting on the standards that are built for the web, as well as allowing GS1 standards to be aligned and integrated with current web standards where appropriate.

“I believe that our organisations can work together in the coming years to bridge two important communities. This will result in increased impact of both GS1 and W3C in the realm of designing and implementing standards to further enable global commerce and logistics for the benefit of the industry and consumers,” said Steve Bratt, Chief Technology Officer at GS1 Global Office.

Read More

news1

For 40 years, GS1 has been bringing industries together to revolutionise the way they do business.

Read more >

GS1 පුවත්