சுப்பர் மார்கட் மற்றும் டிபார்மென்டல் ஸ்டோர்களின் பொயின்ட் ஒப் சேல்ஸ் (POS) ஸ்கேனர்களின் ஊடாக உற்பத்தி பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு, அனைத்து பொருட்களும் கட்டாயமாக GS1 பார்கோடு இலக்கங்களை (முன்பதாக இது EAN/UPC என்று காணப்பட்டது) கொண்டிருக்க வேண்டும்.

-->

GS1 லங்காவான நாம், இலங்கையின் GS1 உற்பத்தி இலக்க வங்கியின் சர்வதேச பார்கோடுகள் பராமரிப்பு எற்பாடுகளினூடாக தகவல்களை இனங்காண, கண்டறிய மற்றும் பகிர்வதனூடாக தேசத்தின் வியாபாரங்களுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் உதவிவருகின்றோம்.  GS1 விநியோக சங்கிலி தர முறைமை நாட்டில் செயற்பட அதிகாரமளிக்கப்பட்ட தனியொரு அமைப்பாக விளங்குகின்றது.

உலக விநியோக சங்கிலியின் தர முறைமையினை GS1 வடிவமைத்து முகாமை செய்கின்றது.

சுப்பர் மார்கட் மற்றும் டிபார்மென்டல் ஸ்டோர்களின் பொயின்ட் ஒப் சேல்ஸ் (POS) ஸ்கேனர்களின் ஊடாக உற்பத்தி பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு, அனைத்து பொருட்களும் கட்டாயமாக GS1 பார்கோடு இலக்கங்களை (முன்பதாக இது EAN/UPC என்று காணப்பட்டது) கொண்டிருக்க வேண்டும்.

news1

For 40 years, GS1 has been bringing industries together to revolutionise the way they do business.

Read more >

GS1 News

கருவிகள்

GEPIR தேடல்

டிஜிட்டல் கல்குலேடரில் சோதிக்க

விரைவான இணைப்புகள்

GS1 கற்கை

GS1 பார்கோடு உரிமம்

GS1 பொது குறிப்பீடு மற்றும் வழிகாட்டி

GS1 உலக பயனாளர் கையேடு

© GS1 Sri Lanka 2016