உலக விநியோக சங்கிலியின் தர முறைமையினை GS1 வடிவமைத்து முகாமை செய்கின்றது.

கருவிகள்

GEPIR தேடல்

டிஜிட்டல் கல்குலேடரில் சோதிக்க

விரைவான இணைப்புகள்

GS1 கற்கை

GS1 பார்கோடு உரிமம்

GS1 பொது குறிப்பீடு மற்றும் வழிகாட்டி

GS1 உலக பயனாளர் கையேடு

© GS1 Sri Lanka 2016