අප අමතන්න

GS1 ලංකා සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය

ආයතනිකව සම්බන්ධ වීමේ තොරතුරු

GS1 ලංකා
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය
අංක 50, නවම් මාවත
කොළඹ 02
ශී‍්‍ර ලංකා

Google map