நிறுவன தொடர்பு விபரங்கள்

GS1 ஸ்ரீலங்கா
இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம்
இல. 50 நவம் மாவத்தை,
கொழும்பு 2,
ஸ்ரீலங்கா

Google map

கருவிகள்

GEPIR தேடல்

டிஜிட்டல் கல்குலேடரில் சோதிக்க

விரைவான இணைப்புகள்

GS1 கற்கை

GS1 பார்கோடு உரிமம்

GS1 பொது குறிப்பீடு மற்றும் வழிகாட்டி

GS1 உலக பயனாளர் கையேடு

© GS1 Sri Lanka 2016